PENB - průkaz energetické náročnosti budovy. Novela zákona o energetických průkazech!

Informace o energetickém průkazu budovy. Ještě ho nemáte?

Co je PENB – průkaz energetické náročnosti budovy?


Tak nejdříve řečí paragrafů:

Výtah ze zákona 318/2012 Sb, kterým se mění zákon 406/2000 Sb -o hospodaření energií

                                                                 "§ 7a"
Průkaz energetické náročnosti
(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen "průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,
d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,
f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) zajistit zpracování průkazu
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3) Vlastník jednotky5) je povinen
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.
(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován,
(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).
(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

PENB – zákon přeložen do češtiny
Výše uvedené zákonné povinnosti mají praktickou platnost od dubna 2013. Od této doby je tedy vlastník budovy (netýká se mimo jiné např. rekreačních), který chce celou nemovitost prodat nebo pronajmout, povinen k této smluvní transakci předložit všem zájemcům PENB
a tento též dále předat ke kupní smlouvě kupujícímu. Stejné časové povinnosti se týkají též marketingu na letácích nebo na internetu, čili při prezentaci nemovitosti musí vlastník zveřejnit hodnoty a ukazatele z PENB. U bytů v osobní vlastnictví je možná výjimka, a to v případě, kdy majitel bytu i přes písemnou výzvu adresovanou Společenství vlastníků jednotek, průkaz energetické náročnosti budovy neobdrží. Je však povinen doložit vyúčtování dodávek energií (plyn, elektřina a tepelná energie) bytové jednotky za poslední tři roky.

 

 

Novela zákona o PENB

V současné době prochází novela zákona připomínkami, které se řeší napříč zákonem ještě v jiných oblastech než jen u samotných energetických průkazů. Přičemž platnost a účinnost novely měla platit od 1. 1. 2015, prakticky termín odsouvá na pravděpodobně červen-srpen 2015. Kdo si nestačil dosud zhotovit PENB, tak má opravdu nejvyšší čas pro nápravu. Zákon počítá s namátkovou kontrolou a následnou pokutou a to už i při nesplnění povinnosti zveřejnění hohnot a ukazatelů z PENB v reklamních materiálech a inzerci!!!

 


PENB - pořád nevíte co s tím?
Je to jednoduché, kontaktujte nás, my Vám poradíme, případně průkaz zajistíme
u autorizovaného zhotovitele.
email: info@galareality.cz, tel. 605 213 409

Zpět

Napište nám

Svatojanské nám. 46, 541 01 Trutnov
info@galareality.cz
603 866 753

Realitní komora.cz